Σχέδια βελτίωσης: Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήματα πληρωμής

Σχέδια βελτίωσης: Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήματα πληρωμής

Να επισπεύσουν την υλοποίησή του σχεδίου τους, υποβάλλοντας αίτημα πληρωμής με το οποίο να αιτούνται δαπάνες οι οποίες, αθροιστικά

με τις δαπάνες τυχόν άλλου αιτήματος πληρωμής να υπερβαίνουν τουλάχιστον το 20 % της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης, καλεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, τους δικαιούχους των δράσεων 4.1.1 ή/και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης).

Ωστόσο δεν αίρεται η προθεσμία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης πράξεων.

Η προθεσμία για την επίτευξη υλοποίησης τουλάχιστον στο 20% του εγκεκριμένου σχεδίου, ανάλογα με την Περιφέρεια στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι, για όσους εντάχθηκαν με την αρχική απόφαση ένταξης κάθε Περιφέρειας έχει ως εξής:

Περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Κρήτης & Κεντρικής Μακεδονίας έως 31 Αυγούστου του 2022
Περιφέρειες: Αττικής & Νοτίου Αιγαίου έως 31 Οκτωβρίου του 2022
Περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου & Ιονίων Νήσων έως 30 Νοεμβρίου του 2022
Εναλλακτικά, όταν π.χ. η ένταξη έχει γίνει μετά την υποβολή ένστασης, η υποχρέωση για την υποβολή αιτήματος πληρωμής αξίας τουλάχιστον 20 % του εγκεκριμένου σχεδίου εκπνέει 24 μήνες μετά την ημερομηνία της απόφασης ένταξης πράξεων, δηλαδή οι δύο προθεσμίες ταυτίζονται.

Παραδείγματα:
Α) Έστω ότι για επενδυτικό σχέδιο της Περιφέρειας Κρήτης με εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη τα 100.000 ευρώ, έχει υποβληθεί αίτημα πληρωμής ύψους 8.000 ευρώ.

Εάν αυτό το επενδυτικό σχέδιο έχει ενταχθεί με την υπ. αριθμ. 78606/27-04-2020 απόφαση, τότε ο επενδυτής πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31/8/2022 να υποβάλει αίτημα πληρωμής με το οποίο να αιτείται τη συγχρηματοδότηση δαπανών αξίας τουλάχιστον 12.000 ευρώ.

Εάν εντάχθηκε με την υπ. αριθ. 274175/23-11-2020 απόφαση το αίτημα πληρωμής επιπλέον 12.000 ευρώ πρέπει να υποβληθεί έως τις 23-11-2022.

Β) Έστω ότι για επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη τα 100.000 ευρώ, δεν έχει υποβληθεί ακόμα αίτημα πληρωμής.

Εάν το σχέδιο εντάχθηκε με την υπ. αριθμ. 7187/8-10-2020 απόφαση, το πρώτο αίτημα πληρωμής πρέπει να υποβληθεί έως τις 8/10/2022 ανεξαρτήτως ποσοστού υλοποίησης και έως τις 30/11/2022 να έχουν υποβληθεί αιτήματα αξίας τουλάχιστον 20.000 ευρώ προκειμένου να εκπληρωθεί η υποχρέωση επίτευξης του 20% της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Προφανώς αν με το πρώτο αίτημα πληρωμής έχει αιτηθεί μεγαλύτερο ποσοστό από το 20% των εγκεκριμένων δαπανών του σχεδίου, εκπληρώνονται ταυτόχρονα και οι δύο υποχρεώσεις και δεν απαιτείται η υποβολή επιπλέον αιτήματος πληρωμής.

Εάν το σχέδιο εντάχθηκε με την υπ. αριθμ. 1916/12-3-2021 απόφαση, το πρώτο αίτημα πληρωμής πρέπει να υποβληθεί έως τις 12/3/2023 και να εκπληρώνει την υποχρέωση επίτευξης του 20% της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (να είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ).

 

 

powered by social2s