Κινούμαι ηλεκτρικά: Πώς μπορείτε να πάρετε επιδότηση έως 9.500 ευρώ

Κινούμαι ηλεκτρικά: Πώς μπορείτε να πάρετε επιδότηση έως 9.500 ευρώ


Το ποσό της επιδότησης για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) καλύπτει το κόστος αγοράς της συσκευής όπως αυτό αναγράφεται

στην απόδειξη αγοράς (τιμή προ Φ.Π.Α), ενώ δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500€ για τα φυσικά πρόσωπα και τα 400€ για τις εταιρίες. Σημειώνεται πως το ποσό της επιδότησης δεν υπολογίζεται ως ποσοστό επί της τιμής της συσκευής.

Για παράδειγμα μια συσκευή με κόστος €600 προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση €500, ενώ μια συσκευή με κόστος €400 προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση €400.

32. Τι ακριβώς είναι το «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) για το οποίο κάνει αίτηση η εταιρία και για το οποίο δίνεται επιδότηση €400 ; Το σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) είναι μια συσκευή που είναι κατάλληλη και προορίζεται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης των επιχειρήσεων με ιδιωτική πρόσβαση.

Επισημαίνεται ότι το σημείο επαναφόρτισης προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την εταιρία και σε καμία περίπτωση δε θα είναι δημοσίως προσβάσιμο. Ο όρος «έξυπνος» αναφέρεται στην τεχνική δυνατότητα της συσκευής για διαχείριση ισχύος (ταχύτητα με την οποία φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα).

Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών που είναι επιλέξιμες για την παροχή επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που αφορούν στη δυνατότητα διαχείρισης ισχύος, περιγράφονται στην σχετική παράγραφο της ΚΥΑ της δράσης είναι διαθέσιμες στο έντυπο «Τεχνικές προδιαγραφές επιλέξιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο», που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της δράσης.

33. Ποια είναι η διαδικασία για να λάβω την επιδότηση για το «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) Η/Ο είτε πρόκειται για χρήση του σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρο στάθμευσης εταιρίας ;

Κατά τη φάση της υποβολής της αίτησης, πρέπει να επιλέξετε την επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) σημαίνοντας με ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο της διαδικτυακής πύλης. Στη φάση αυτή θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της δράσης. Ακόμη θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε ένα εκ των δύο παρακάτω εντύπων:

Μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή Έντυπο Ε9,

Μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου στην περίπτωση που η θέση στάθμευσης στο Ε9 δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης και καταβολή του ποσού της επιδότησης οφείλετε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ της δράσης και αναρτώνται εδώ : support.kinoumeilektrika2 [at] prv.ypeka.gr

34. Yπάρχει μια λίστα δικαιολογητικών που απαιτούνται για την παροχή της επιδότησης στα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) είτε πρόκειται για χρήση τους σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρο στάθμευσης εταιρίας. Σε τι αφορούν αυτά τα δικαιολογητικά και πως μπορεί να τα αποκτήσω ;

Τα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παροχή της επιδότησης στα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο (φορτιστές) είτε αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε οικιακό περιβάλλον είτε στο χώρο στάθμευσης εταιρίας για ιδιωτική χρήση, αφορούν στα παρακάτω:

Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του σημείου επαναφόρτισης και τα οποία οφείλει να σας τα προμηθεύσει ο πωλητής της συσκευής, εκτός αν το συγκεκριμένο σημείο επαναφόρτισης για το οποίο αιτείστε επιδότηση βρίσκεται στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Δικαιολογητικό που πιστοποιεί την αγορά του φορτιστή (προσφορά στη φάση της υποβολής και απόδειξη αγοράς στη φάση της ολοκλήρωσης της αίτησης).

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είστε ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης στην οποία θα εγκατασταθεί ο φορτιστής και πιστοποιούν τη χρήση ως θέση στάθμευσης όταν αυτό απαιτείται.

Φωτογραφική τεκμηρίωση, όταν ο ωφελούμενος είναι εταιρία.

Δικαιολογητικά που πιστοποιούν την εγκατάσταση του φορτιστή και τα οποία οφείλει να σας τα προμηθεύσει ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης της συσκευής. (αντίγραφο Υπεύθυνης δήλωση εγκαταστάτη, αντίγραφο συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ).

35. Είμαι κατασκευαστής/εισαγωγέας συσκευής που λειτουργεί ως σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) είτε προορίζονται για χρήση του σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρο στάθμευσης εταιρίας. Ποια είναι η διαδικασία για να προστεθεί η συσκευή αυτή στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων»

Σημείων Επαναφόρτισης ;

Πρέπει να κάνετε αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται εδώ: https://kinoumeilektrika2.gov.gr . Τα δικαιολογητικά αυτά περιγράφουν και αποδεικνύουν τόσο την πλήρωση των προδιαγραφών αςφαλείας, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων επαναφόρτισης που τα καθιστούν «έξυπνα».

Η αίτηση αυτή κατατίθεται:

α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: support.kinoumeilektrika2 [at] prv.ypeka.gr

ή

β) εγγράφως στη διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης.

Η επιλογή και η καταχώρηση των σημείων επαναφόρτισης στη λίστα

(κατασκευαστής και μοντέλο της συσκευής) γίνεται από την Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας.

36. Που μπορώ να βρω αναρτημένη την ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης ;

Η λίστα αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της δράσης https://kinoumeilektrika2.gov.gr, ενημερώνεται και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με την προσθήκη νέων επιλέξιμων φορτιστών. Η πιο πρόσφατη έκδοση της λίστας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης κατά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων.

37. Θέλω να αγοράσω ένα «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της δράσης. Δικαιούμαι επιδότηση για το φορτιστή αυτό ;

Εφόσον ο φορτιστής πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται στο αναρτημένο αρχείο https://kinoumeilektrika2.gov.gr και ο προμηθευτής αυτός μπορεί να σας προμηθεύσει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://kinoumeilektrika2.gov.gr τότε δικαιούστε επιδότησης για το φορτιστή αυτό.

38. Μπορώ να κάνω αίτηση για να λάβω επιδότηση μόνο για αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) χωρίς ταυτόχρονα να αιτούμαι επιδότηση για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος ;

Δυνατότητα επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) έχουν μόνο όσοι αιτούνται την παροχή επιδότησης για την απόκτηση αμιγώς ηλεκτρικού επιβατικού ή/και επαγγελματικού αυτοκινήτου μέγιστου βάρους έως 3,5 τόνους.

39. Η επιδότηση για «έξυπνου» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα (εταιρίες) ;

Η επιδότηση για «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) αφορά φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα (εταιρίες), δηλαδή Κατηγορία Α και Β αντίστοιχα.

40. Για πόσα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) δικαιούται επιδότηση ο ωφελούμενος ;

Κάθε ωφελούμενος, ανεξάρτητα σε ποια Κατηγορία ανήκει, δικαιούται να λάβει επιδότηση για ένα (1) «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) για κάθε ένα ηλεκτρικό επιβατικό ή/και επαγγελματικό αυτοκίνητο, που κάνει αίτηση στη δράση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της δράσης ανά Κατηγορία ωφελούμενου. Αυτό σημαίνει ότι το φυσικό πρόσωπο δικαιούται να κάνει αίτηση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ένα φορτιστή.

Η εταιρία δικαιούται να κάνει αίτηση για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και για αντίστοιχο αριθμό φορτιστών, χωρίς περιορισμό στον αριθμό αυτοκινήτων. Ωστόσο, υποχρεούνται στην τήρηση του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de mininimis).

41. Κατοικώ σε πολυκατοικία και είτε έχω ιδιόκτητη/μισθωμένη θέση στάθμευσης στην πυλωτή είτε παρκάρω το όχημά μου στον ακάλυπτο χώρο. Δικαιούμαι επιδότηση για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης ;

Για να δικαιούστε επιδότηση για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης, πρέπει να είστε ιδιοκτήτης ή μισθωτής θέσης στάθμευσης και να έχετε δικαίωμα εγκατάστασης του σημείου επαναφόρτισης στη θέση στάθμευσης. Αυτό αποδεικνύεται με την κατάθεση μισθωτηρίου συμβολαίου από το www.gsis.gr ή εντύπου Ε9 κατά περίπτωση.

Έτσι, στην περίπτωση που έχετε ιδιόκτητη/μισθωμένη θέση στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένετε, αυτό αποδεικνύεται με την κατάθεση ενός εκ των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω και άρα δικαιούστε επιδότησης για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να διατυπώνεται ότι έχετε το δικαίωμα εγκατάστασης του σημείου επαναφόρτισης στη θέση στάθμευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή με την οποία να σας παραχωρεί το δικαίωμα εγκατάστασης του σημείου επαναφόρτισης.

Εφόσον η θέση στάθμευσης αυτή ανήκει στο/στη συζυγό σας, μπορείτε να προσκομίσετε μια υπεύθυνη δήλωσή του/της με την οποία θα σας παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης της θέσης και εγκατάστασης του «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

Στην περίπτωση που παρκάρετε το όχημά σας στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας που διαμένετε, χωρίς να είστε ιδιοκτήτης ή μισθωτής θέσης στάθμευσης δεν δικαιούστε επιδότησης για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

42. Ένα εκ των προστατευόμενων μελών μου, ανήλικο τέκνο, είναι Άτομο με Αναπηρίες. Δικαιούμαι την επιπλέον επιδότηση των 1000€ ;

Σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος της επιδότησης καθώς και της όποιας επιπλέον επιδότησης που αφορά Άτομα με Αναπηρία πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Συνεπώς για να επωφεληθεί κάποιος από το επιπλέον ποσό που δίδεται σε Άτομα με Αναπηρία πρέπει να διαθέτει ο ίδιος το σχετικό πιστοποιητικό που ζητείται στα δικαιολογητικά υποβολής. Άρα, στην περίπτωση ανηλίκου τέκνου δεν είναι εφικτή η καταβολή της επιπλέον επιδότησης στον γονέα.

43. Eάν είμαι τέκνο μιας οικογένειας με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα δικαιούμαι την επιπλέον επιδότηση των 500€ όταν επιλέξω να επιδοτηθώ για ηλεκτρικό ποδήλατο ;

Όχι. Δικαιούχοι της επιδότησης ειδικής κατηγορίας για την περίπτωση της οικογένειας με τρία (3) και άνω εξαρτώμενα τέκνα (για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου) είναι η μητέρα και ο πατέρας των εξαρτώμενων τέκνων. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται προσκομίζοντας το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το Έντυπο Ε1 από το www.gsis.gr.

44. Έχει λήξει η ισχύς του πιστοποιητικού τεκμηρίωσης της ιδιότητας του Ατόμου με Αναπηρία. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση έτσι ώστε να εξασφαλίσω το επιπλέον ποσό που προβλέπεται από την δράση ;

Σε αυτή την περίπτωση θα υποβάλλετε το πιστοποιητικό που έχει λήξει καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχετε υποβάλλει για την ανανέωσή του.

45. Είναι εφικτή η αγορά οχήματος (αυτοκινήτου, ποδηλάτου, δικύκλου/τρικύκλου) από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

Ναι, η αγορά είναι αποδεκτή ωστόσο παραμένει η δεσμευτική υποχρέωση της προσκόμισης των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ΚΥΑ της δράσης. Για την υποβολή τους είναι αποδεκτή η αγγλική γλώσσα.

46. Έχω παραγγείλει όχημα, οποιοδήποτε από τα επιλέξιμα της δράσης, και με ενημέρωσαν ότι η παράδοσή του θα γίνει σε τρείς μήνες. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει κίνδυνος να χάσω την επιδότηση γιατί την στιγμή που θα αιτηθώ για την καταβολή της θα εξαντλούνται οι διαθέσιμοι πόροι ;

Η προτεραιότητα σας στην καταβολή της ενίσχυσης και την διαθεσιμότητα των πόρων ισχύει με την υποβολή του αρχικού αιτήματος συμμετοχής στην δράση και όχι την χρονική στιγμή που θα υποβάλλετε αίτημα πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι από την στιγμή που έχετε εγκριθεί για την συμμετοχή σας έχετε εξασφαλισμένη την διαθεσιμότητα των πόρων.

Σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα της αναμονής παράδοσης με βάση τα όσα αναφέρονται στον οδηγό της δράσης η έγκριση σας είναι σε ισχύ για δώδεκα (12) μήνες από την έγγραφη ενημέρωση σας σχετικά με την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής. Μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου διαστήματος η έγκριση ανακαλείται και δεν ισχύει, εκτός εάν τεκμηριωμένα και για συγκεκριμένους λόγους ανωτέρας βίας η παράδοση δεν καταστεί εφικτή. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται αίτημα τρίμηνης παράτασης, και εάν το τρίμηνο επίσης παρέλθει άκαρπο οδηγεί σε οριστική απώλεια της αρχικής σας ένταξης. Η ανωτέρω παράταση δίνεται μία φορά. Το αίτημα της παράτασης πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα και το αργότερο τρεις ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας του αρχικού χρόνου ισχύος.

47. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δηλώνω εισοδήματα από ελεύθερο επάγγελμα, έχω την δυνατότητα να υπαχθώ στην δράση ;

Ναι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάγονται στην κατηγορία Β, και έχουν την δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων ή ποδηλάτων. Συνεπώς, οι ατομικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και δραστηριότητας (πλην των εξαιρούμενων δραστηριοτήτων του οδηγού της δράσης ) είναι επιλέξιμες ως εταιρίες.

48. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την απόσυρση δικύκλου/τρικύκλου και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ;

Για την απόσυρση δικύκλου/τρικύκλου συνιστούμε να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένες εταιρίες που ασχολούνται με το αντικείμενο ή να κάνετε την διαδικασία μέσω ΚΕΠ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

1. Αίτηση Απόσυρσης Οχήματος

2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα

3. Άδεια κυκλοφορίας 4. Πινακίδα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση από το Αστυνομικό Τμήμα για την δήλωση της απώλειας και παράβολο των 30€ από Δημόσιο Ταμείο

5. Εξοφλητική πράξη αν παρακρατείται η κυριότητα.

powered by social2s